aps | rus | eng | tur | de | it | ar | esp | fr


Аԥсны Аҳәынҭқарра
Адәныҟатәи аусқәа рминистрра

Аимадаратә информациа:
Аҭыӡҭыԥ: 384900 Лакоба имҩа 21, ақ. Аҟәа
+7 940 996 39 48 (амоб.)
+7 840 226 39 48 (аус.)
E-mail: visa@mfaapsny.org


Гал ақалақь аҟны имҩаԥысит изаамҭанытәиу, 47-тәи аинцидентқәа раԥырҟәҟәаарази хырыҩ рыҭарази Амеханизм алахәылацәа реиԥылара
Приднестровтәи Молдавтәи Ареспублика адәныҟатәи аусқәа Рминистрра аҿы Даур Ақаҩбеи Витали Игнатиеви реиҧылара мҩаҧысит

Аҧсны алаларазы ихымҧадатәиу адокументқәа?

Дарбанзаалак Аҧсны атерриториахь иҭало аҳәаанырцәтәи атәылауаҩ имазароуп аҳәаанхыҵтәи атәылауаҩшәҟәы (Урыстәылатәи атәылауаа рыда, урҭ аҩныҵҟатәи урыстәылатәи азеиҧштәылауаҩшәҟәқәа рыла Аҧсныҟа ааира рылшоит).

Ахәыҷқәа уцны Аҧсны алаларазы ихымҧадатәиу адокументқәа

Ахәыҷы иҭаацәара рҳәаанхыҵтәи атәылауаҩшәҟәы дҭаҩызар, анкета ахарҭәаараан ахәыҷы изку аинформациагьы уа иарбатәуп; ахәыҷы ихатәы ҳәаанхыҵтәи атәылауаҩшәҟәы имазар, иара изгьы хазы анкета харҭәаатәуп.

Идыртәуп

Урыстәылеи Аҧсныи рҳәаала Аҧсныҟа шәҭалаанӡа зҿлымҳарыла иҭышәҵаа Урыстәылатәи Афедерациа Аҳазалхратә ҧҟарақәа рҟны иарбоу атәылауааи, атауарқәеи, авалиутеи аҳәаа рахысразы аҧҟарақәа. Урҭ аиҳарак Урыстәылатәи Афедерациа аҟнытәи егьырҭ аҳәынҭқаррақәа рахь ацара аҧҟарақәа ирықәшәоит.

Ахәыҷқәа рдокументқәа ирыдҳәалоу азҵаарақәа

Аҳәаа ахысразы урыстәылатәи апост аҟынӡа амашьына шәҭыҵны, агәаҭарантә зона шьапыла шәахысроуп, шәдокументқәеи, шәеидареи, шәвалиутеи адекларациа рзуны, анаҩс аҧсуа ҳәааҿгьы агәаҭара шәахысны шәмашьына шәеиҭаҭатәоит.

Автотранстпорт ала аҳәаа ахысра

Автотранспорт ала аҳәаа ахысраан ишәымзароуп амашьынарныҟәцаҩ иршаҳаҭга, иара убас атехпаспорт (амашьына шәара ишәтәымзар, усҟан иара зтәу иҟнытә шәыхьӡала иҟоу агәраргага шәыцзароуп, Урыстәылатәи Афедерациа атерриториа аҭыҵра азин шыҟоу арбаны). Аҧсуа ҳәааҿы амашьынарныҟәцаҩцәа иршәоит 70 мааҭ амашьына ласызар, ма 150 мааҭ еидаратә машьыназар. Иарбанзаалак адгьылтә ҳәааҿеиҧш, арҭ аформалтә усмҩаҧгатәқәа иргоит 20 минуҭ инадыркны 2 сааҭк рҟынӡа, аҳәаахыҵырҭаҿы ауаа рхыҧхьаӡара зеиҧшроу еиҧш.

Иҟаҵатәузеи Аҧсны атәылауаҩ атәыла анҭыҵ итәылауаҩшәҟәы ицәыӡзар?

Аҧсны атәылауаҩ атәыла анҭыҵ итәылауаҩшәҟәы ицәыӡзар, дахьыҟоу атәылаҿы иҟоу Аҧсны ацҳаражәҳәарҭаҿы днеироуп, ахынҳәразы аршаҳаҭга иоуразы. Уи атәылаҿы Аҧсны ацҳаражәҳәарҭа ыҟамзар, ҭелла ма електронтә почтала Аҧсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аҽимаданы адырра ҟаиҵароуп.

Иҟаҵатәузеи егьырҭ аҳәынҭқаррақәа ртәылауаа Аҧсны ишыҟоу ртәылауаҩшәҟәы рцәыӡзар?

Атәым ҳәынҭқарра атәылауаҩ Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵакырадгьыл аҟны итәылауаҩшәҟәы ицәыӡзар, иара итәыла аконсултә маҵзурахьы днеироуп, уахь ахынҳәразы аршаҳаҭга иоурц, мамзаргьы днеироуп ааигәа иҟоу атәыла аконсултә маҵзурахьы.

Атәылауаҩра змам ауаа Аҧсныҟа ааиразы авиза роурц ахәҭоума?

Атәылауаҩра змам ауаагьы, авиза/аҭалара адаҟьаҿы иарбам егьырҭ аҳәаанырцәтәи атәылауаа зегь реиҧш, Аҧсны Аҳәынҭқарра авиза роурацы иазҵаауеит.

Аҧсныҟа ааиразы авиза ахә абахшәаатәу?

Авизатә ҳаза ахә ахшәаазар ҟалоит Аҧсны Аҵәахырҭатә банк аҟәшақәа руак аҟны. Уи ашьҭахь аҳәаанырцәтәи атәылауаа авиза ахаҭа роуразы Аҧсны Адәныҟатәи аусқәа рминистррахь иааироуп.

Иарбан ҧароу Аҧсны ахархәара змоу?

Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵакырадгьыл ахьынӡаҟоу ахархәара амоуп аурыс мааҭ. Иаҭаххозар, адолларқәеи еврои рыҧсахразы аҭагылазаашьа ыҟоуп, аус руеит аиҭныҧсахларатә пунктқәа.

Аҧсны абанкоматқәа ыҟоума?

Қырҭтәылатәи аинициативала иҟалаз аекономикатә блокадеи жәларбжьаратәи ақәымчреи ирхырҟьаны, жәларбжьаратәи ахшәааратә системақәа ВИЗА, МАСТЕРКАРД Аҧсны аҵакырадгьыл аҟны рбанкоматқәа раартра мап ацәыркуеит. Убри азы Аҧсны абанктә картақәа рымаҵ руӡом.

Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаҩра аиура шҧаҟало?

Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаҩра аиура азҵаарақәа ӡбахоит Аҧсны Ахада иҟны иеиҿкаау атәылауаҩразы акомиссиа аҟны. Аҧсны Аҳәынҭқарра атәылауаҩра заур зҭаху зегьы атәылауаҩразы акомиссиахь арзаҳал аларҵароуп, Аҧсны атәылауаҩра зырҭаху амзыз, ахықәкы арбаны.

Аҧсны адокумнетқәа раргаматәра шҧамҩаҧысуеи?

Адокументқәа раргаматәра мҩаҧыргоит Аҧсны Адәныҟатәи аусқәа рминистрра Аконсултә маҵзура аусзуҩцәа.

Аргаматәразы ирыдыркылоит аҳәаанырцәтәи атәылақәа рҟны иахәҭоу аусбарҭақәа идырхиаз адокументқәеи актқәеи роригиналқәа. Ус еиҧш иҟоу адокумент Аҧсны Аҳәынҭқарра аконсултә ма адипломатиатә усбарҭаҿы аргаматәра иахысроуп.

Аргаматәра аҟаҵара зеиҧшла 10 усуратә мшы рыҩнуҵҟала имҩаҧысуеит, даҽа усмҩаҧгатәқәак рынагӡара иааннамкылар, иаҳҳәап, Аҧсноума аҳәаанырцә аума даҽа усбарҭақәак рахь ажәанҵа ашьҭра аҭахымхозар.

Ақырҭцәеи ақырҭуа тәылауаҩра змоу атәылауааи Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵакырадгьыл аҭаларазы зинқәас ирымоузеи?

Ақырҭуа-аҧсуа еиҿагылара уажәыгьы иахьҭышәынтәалам иахҟьаны, насгьы Қырҭтәылантәи хыҧхьаӡара рацәала атеррористтә шәарҭарақәа ҟалахьеит азы, ақырҭцәеи ақырҭуа тәылауаҩра змоу атәылауааи Аҧсны Аҳәынҭқарра аҵакырадгьыл иҭаларазы хазы игоу аҧҟарақәа рзаҧҵоуп.

Адкылара ҟазҵо аган ахаҭарнак Аҧсны Ашәарҭадаратә маҵзурахьы арзаҳал иҩуеит, анаҩс анкета хаирҭәаауеит. Ақәшаҳаҭхара ҟалозар, Аҧсны Ашәарҭадаратә маҵзура анашьҭыга ылнаҩаауеит, анаҩс уи Аҧсны Аҳәынҭқарра аҳәаа ахысырҭаҿы идырбатәуп.

Ақырҭцәеи ақырҭуа тәылауаҩра змоу атәылауааи ирызку аинформациа Аҧсны аусбарҭақәа рҿы агәаҭара иахысуеит, дара ма дара рҭаацәара аибашьра иалахәызу иалахәымзу еилыркаауеит, мамзаргьы ахҵәацәа ирхыҧхьаӡалазар шьақәдыргылоит.

Аԥсны иазкны

Аминистрра

Адәныҟатәи аполитика

Аконсултә дырраҭара

Аналитика

Разработка сайта: ait
АԥСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА АДӘНЫҞАТӘИ АУСКӘА РМИНИСТРРА E-mail: info@mfaapsny.org; Tel: +7 (840) 226-70-69; Adress:. Lakoba, 21